Clark Consult

 


Firma

 Perudina

 Consult

 Peru Rejser

 

Lars A. Clark

 Clark

 

Hjemmesider

 Netbiologen

 Undervisning

 Webiologen

 

 
Biologiske registreringer (§ 3)

Vores konsulenter har mange års erfaring i § 3 registreringer, vi har fagkonsulenter på Sjælland og Fyn. Vi foretaget analyser, undersøgelser, optælling og vejledninger på alle biologiske områder.

De naturtyper der er omtalt i Naturbeskyttelsesloven §3, er alle de danske søer med et areal større end 100 m² samt  enge, moser, heder, overdrev og strandenge større end 2500 m² . Derudover er en stor del af å strækningerne ligeledes beskyttet som §3 område.

By-økologi

Vores konsulenter har stor erfaring med Agenda-arbejdet, Grønne råd, Naturgrupper, Affaldshåndtering, Kompostering  samt arbejdet med at øge Biodiversiteten.

Kogræsser foreninger

Vi vejleder gerne om oprettelse og etablering af kogræsser foreninger og er behjælpelig med at finde egnede arealer. Bjørneklo bekæmpelse med græssende dyr, vedligeholdelse af arealer med fritgående dyr.

.

 

Slideshow Image Script

Lov og Fredning

Fredede Dyr og Planter
Naturbeskyttelsesloven
§3-vejledninger
Invasive arter
Bilag II, IV & V